Monthly Archives: oktober 2008

Far Cry 2 blir øydelagt av DRM

Eg syntes Far Cry var skikkeleg bra. Spela første delen på ein heller blodfattig pc. Siste del vart spelt på ein litt sprekare pc og grafikken var fantastisk. Hadde sett fram til Far Cry 2 som eit av dei svært får spel eg kunne tenkt å spele men nok ein gong øydelegg foreleggar det med DRM som også blir inkludert på Steam:

Some of you have been asking about the copy protection used in Far Cry 2. Here’s a summary of how it will work:

  • You have 5 activations on 3 separate PCs.
  • Uninstalling the game “refunds” an activation. This process is called “revoke”, so as long as you complete proper uninstall you will be able to install the game an unlimited number of times on 3 systems.
  • You can upgrade your computer as many time as you want (using our revoke system).
  • Ubisoft is committed to the support of our games, and additional activations can be provided.

We’ll keep an eye out for any other major questions on this matter and update this sticky accordingly.
________________
Ubi.Vigil
Community Manager Ubisoft UK

Ser på papiret ut til å vere betre enn anna DRM. Han skal «gi tilbake» ein aktiveringa når du avinstallerer. Hovudankepunktet er mange år fram i tid. Eg spelar Half Life 10 år etter det kom ut og treng berre CD og nøkkelen (koden) for å installere og spele det. Eit godt spel kan besøkast mange gonger. Star Wars Jedi Knight: Jedi Outcast og Medal of Honor (det første) har eg spelt 2 eller 3 gonger over fleire pcar etter kvart som tida går. Blir eg ikkje ferdig på ein pc med eit spel, kan eg installere/flytte det fritt på ein anna og flytte lagringane over. Slik får eg spela det ferdig samtidig som eg kan skru grafikk og effektar på topp og nyte det i all si prakt.

Far Cry 2 må på same måte som Windows aktiverast. Har vi ikkje lært av Windows Media Audio DRM-format? Kva skjer når nettbutikken går konkurs eller legg ned og du går tom for aktivering etterkvart som musikken er flytta til stadig nyare pcar eller spelarar? Kjøp musikken ein gong til du og musikkbransjen gnir seg i hendene og tenkjer: «For ein fantastisk måte å omsette ei vare mange gonger.»

Kva skjer når Ubisoft er konkurs og/eller dei legg ned aktiveringsserverane sine?

Du er fanga og vil aldri kunne spele Far Cry 2 att fordi det ikkje er noko der som kan aktivere spelet.

Kor korttenkt går det an å bli i underhaldningsbransjen?

Går dei rundt med skylappar og ikkje registrerer det som skjer med nettmusikk: Bort med DRM.

Komplette sikkerheitspakkar som vidopne dører

Secunia har gjort ein test av sikkerheitspakkar som Norton Internet Security, Norman og 10 andre. I testen brukar dei ei maskin med Windows XP SP2 utan ein del oppdateringar installert saman med program som har sikkerheitsrisiko. Dette er mykje likt den ordinære maskin. Det er lett å gå glipp av eller ikkje få med seg at Windows og program treng ei oppdatering.

Resultatet var nedslåande. Norman kan ikkje vere nøgd. Pakken deira oppdaga ingen ting. Men ikkje den beste, Norton Internet Security 2009, skal juble høgt med maksimal fangstrate på 30,95% i den delen som inneheld dei viktigaste truslane å sikre seg mot.

Du kan lese meir om testen her: http://secunia.com/gfx/Secunia_Exploit-vs-AV_test-Oct-2008.pdf

Svart på kvitt

Eg såg innslaget på Dagsrevyen i dag. Det er ei interessant lesing frå Riksrevisjonen i Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007. Eg har understreka ein del av teksten:

2 Regnskaper der Riksrevisjonen har vesentlige merknader

2.1 Skatteetaten
Riksrevisjonen har i avsluttende revisjonsbrev til Skattedirektoratet merknader til Skatteetatens kontroll av næringsdrivende. Merknadene er knyttet til måloppnåelse og innsatsen mot svart økonomi og skatteunndragelser.

Kontroll av næringsdrivende
Innsatsen mot skatte- og avgiftsunndragelser og annen økonomisk kriminalitet skal ifølge St.prp. nr. 1 (2006–2007) gis særlig prioritet. Revisjonen av Skatteetatens kontrollvirksomhet viser likevel at totalt antall kontroller er redusert i perioden fra 2005 til 2007. Det har også vært en vridning fra regnskapskontroller og arbeidsgiverkontroller i form av bokettersyn, til enklere kontrolltyper. Dette synes ikke å være i samsvar med forutsetningen i tildelingsbrevet for 2007 om økt satsing på kontroll av mer komplekse og tyngre saker. I tillegg er det en betydelig nedgang i kontrollandel og korreksjoner som følge av kontorkontroller, og det er nedgang i ressurser benyttet til kontroll, spesielt av næringsdrivende og selskaper.

Skatteetaten har manglende måloppnåelse på kontrolldekning av merverdiavgiftsoppgaver og arbeidsgiverkontroller fra de kommunale skatteoppkreverne. Antall skatteoppkreverkontorer som ikke har gjennomført noen stedlig arbeidsgiverkontroll, har økt betydelig. Resultatene er svakere enn i 2005 og 2006 til tross for at departementet i tildelingsbrevet for 2007 forventet en resultatforbedring.

Finansdepartementet opplyser at det stramme arbeidsmarkedet har ført til mangel på jurister og revisorer, og at dette har medvirket til at det er gjennomført færre tunge og komplekse kontroller enn ønsket. Departementet uttaler videre at antall kontroller og avdekkingsresultatene er på omtrent samme nivå som tidligere, og at dette kan indikere at kvaliteten på utvelgelse og gjennomføring av kontrollene har vært tilfredsstillende. Finansdepartementet vil følge opp dette temaet i styrings dialogen med Skattedirektoratet.

….

5 Riksrevisjonens bemerkninger

…..

5.7 Skatteetaten
Arbeidet med å redusere omfanget av svart økonomi og skatteunndragelser er ifølge St.prp. nr. 1 (2006–2007) et av Skatteetatens viktigste innsatsområder. Målrettet kontrollvirksomhet er ett av tiltakene for å forebygge og avdekke skatte- og avgiftskriminalitet. Riksrevisjonen har merket seg at det stramme arbeidsmarkedet og omstillingen i etaten har bidratt til at resultatmålene på flere områder ikke ble nådd i 2007.

Departementet uttaler at antall kontroller og avdekkingsresultatene er omtrent på samme nivå som tidligere. Riksrevisjonen vil påpeke at det i perioden 2005–2007 har vært en stor økning i antall virksomheter, og dette innebærer at andelen kontrollerte næringsdrivende er vesentlig redusert, samtidig som en større del av kontrollene er enkle formalkontroller og avgrensede regnskapskontroller. Det er dermed stor risiko for at mindre forseelser i form av formalfeil blir forfulgt, mens mer alvorlige skatteunndragelser ikke blir avdekket og påtalt. Dette kan få negative konsekvenser for skattyternes opplevde risiko for å bli oppdaget, og den generelle holdningen i samfunnet til å betale skatt.

Riksrevisjonen bemerker at Skatteetaten ikke har synliggjort økt satsing på kontroll av mer komplekse og tyngre saker. Riksrevisjonen stiller derfor spørsmål om departementet i tilstrekkelig grad har fulgt opp at etatens prioriteringer er i samsvar med føringene i St.prp. nr. 1 (2006–2007), særlig sett i lys av de utfordringene som en omstilling av etaten, kombinert med et stramt arbeidsmarked, innebærer.

….

7 Riksrevisjonen uttaler

Skatteetaten
Arbeidet med å redusere omfanget av svart økonomi og skatteunndragelser er et av Skatteetatens viktigste innsatsområder.5 Skatteetaten har mangelfull måloppnåelse på flere områder som har betydning for arbeidet med å forebygge og avdekke skatte- og avgiftskriminalitet.

Det er konstatert at det er en nedgang i ressurser benyttet til kontroll. Totalt antall kontroller er redusert, og andelen kontrollerte næringsdrivende har hatt en betydelig nedgang. Intensjonen om økt satsing på kontroll av mer komplekse og tyngre saker, samtidig som kontrollvolumet opprettholdes,6 er ikke innfridd. Departementet uttaler at tyngre kontroller (bokettersyn) har gått noe ned, blant annet fordi antallet arbeidsgiverkontroller fra de kommunale skatteoppkreverne er klart redusert. Det uttales videre at dette er forårsaket bl.a. av den pågående reorganiseringen av Skatteetaten. Det har vært et krav7 at tilsiktede resultater i 2007 skulle være minst like gode som oppnådde resultater i 2005, og den pågående reorganiseringen var kjent på det tidspunktet kravene ble utformet.

Riksrevisjonen har merket seg at Finansdepartementet vil synliggjøre satsningen på kontroll. Skatteetaten har som en konsekvens av dette gjennomført ulike typer tiltak, blant annet spesialisering av kontrollarbeidet og etablering av et servicesenter. Mangelfull måloppnåelse på kontrollområdet kan få konsekvenser for skattyternes opplevde risiko for å bli oppdaget og den generelle holdningen i samfunnet til å betale skatt. Riksrevisjonen finner den negative utviklingen i andelen kontrollerte næringsdrivende og den mangelfulle satsningen på tyngre saker kritikkverdig. Riksrevisjonen forutsetter at dette dreier seg om en midlertidig svekkelse slik Finansdepartementet opplyser, og at departementet gjennom styringsdialogen vil følge opp utviklingen i kontrollarbeidet med tanke på kontrollvolum og kontrolltyper.

5) St.prp. nr. 1 (2006–2007).
6) Tildelingsbrev for 2007 Skatteetaten.
7) St.prp. nr. 1 (2006–2007).

Tilpassing av Firefox

Eg lærer noko heile tida. Med Internet Explorer 6 slo eg saman knapperadar, menyar, adresseliner slik at dei skulle ta minst mogleg plass på skjermarealet. Eg kunne køyrt i fullskjerm, men eg likar å ha desse tilgjengeleg heile tida. Med Internet Explorer 7 endra det seg, så han brukar eg berre når eg er absolutt nøydd. Kven bestemte at faner og toppdelen skulle ta så stor plass?

ie7

Firefox har eg brukt lenge. Det ordinære tema eller designet synes eg tek for stor plass, så eg har brukt tema som Microfox eller Littlefox for å knappar, menyar, adressefelt og søkefelt så små som mogleg. Men det går han å stokke om på knappar og legge dei opp i menylina slik at ein kan spare seg for knapperad Navigasjon. Bokmerker brukar eg ikkje fordi eg har mine bokmerke tilgjengeleg via Yahoo. Dei blir tilgjengeleg frå alle pcar som har Yahoo knapperad installert. Med tilpassingane endar opp med ein meny der alt av knappar og felt er plassert. Under der har eg Yahoo toolbar. Med tema Microfox tek ikkje alt dette stor plass:

mozilla

Korleis får ein knappane og menyen samla?

  • Høgreklikk på ei av Mozilla sine knapperadar (Navigasjon eller Bokmerker) eller menyen
  • Velg Tilpass.

mozilla tilpasse

  • Plukk ting av den orginale knapperaden og plassere dei menylina.
  • Slå av knapperaden som er tom

Crytek har fått mail av meg

Eg har sett på EA sine herjingar med kundane, så eg valde å sende ein mail til Crytek:

I really looked forward to Crysis Warhead. It seemed like a great present to friends and my self this christmas. Alas EA put their DRM on it. It’s obvious that the ones that makes decisions at EA or Crytek about how to protect a game can’t be playing games themselves. Just as the ones that decides on Windows Media DRM don’t listen to music.

I still play Half Life (1) from time to time and it’s 10 years old. The visual experience isn’t great, but what a game. And just remembering the first time I played it and the good old Voodoo2 in SLI. It brings back great memories. It’s many upgrades and computers since the first install of Half Life (1).

I tend to replay great games. The first time I might be able to play at low detail. I upgrade the computer to be able to play it with more «bells and whistles». With the activation scheme on Crysis Warhead this is not possible anymore. I’ll run out activations a long time before 10 years have gone. And how can anyone guarantee that the activation servers are still there in 10 years time. Just look at how many on line music stores that have closed leaving the music lover high and dry. Having to have the DVD/CD in the computer to play is just fine by me. I pay for my games and I’d like to keep the good ones around for a loooong time. The ones that I don’t like I’d like to give away or sell to someone that might get some pleasure from them. EAs system hampers all this.

As a developer you’ve got to address this. Cryteks games are for hard core gamers. You can’t put Crysis Warhead or similar game on a computer bought at the super marked or on a laptop selling for a couple som hundred euros. The hard core gamers marked consist of people that like to be able to play and enjoy games at a full detail. They upgrades their pcs or buy new ones very often. Activation is like a ticking bomb. It’s bound to go off (in the right sense of the word). If you loose the hard core gamers thanks to your distributor, loosing Crytek is a great loss for the gamer. I have yet go play Crysis, but I have played Far Cry and was just awestruck buy the graphics. I’ve been a hard core gamer, but as a family man time just keep ticking away faster than ever. Playing games happens from time to time now. But as the kids grow up I need more pcs. And with new video formats I’m still bound to upgrade or buy new ones just to be able to edit them. A game for me has an equal long life as a great one as Half Life (1). With Far Cry it was just last year I had upgraded my pc to enjoy it at high detail. With Crysis Warhead it’s just like Windows media DRM music. You can’t move it to your new computer.

As a closing, may I ask you what went on when you or EA decided to put the same DRM on the version that’s distributed on Steam? I’m not going into a discussion on Steam and that way to distribute a game, but it seems that this wasn’t needed. The game is protected by a personal account. On what computers I’d choose to play it should be totally irrelevant as long as I’m not logged into Steam by more than one instance.