Medfølgjande programvare er ikkje alltid oppdatert

win7bundling inkompatibelNår eg set opp eigne eller andre sine maskiner, går eg alltid gjennom for å fjerne programvare eg meiner er unødvendig. HP er ikkje dei verste med å leggje med masse. Corel PaintShop Photo Pro X2 var med. PaintShop var noko eg brukte før tusenårsskiftet i gratisversjon 4.15SE. Eg trur det var 1995 eller 1996. Det vart interessant å sjå om det hadde vore noko utvikling dei siste 15 åra, men det første eg la merke til når eg starta programmet var ein advarsel nede til høgre: “Fargeoppsettet har blitt endret til Windows 7 Basic”.

Det viser seg at Corel PaintShop Photo Pro X2 ikkje er kompatibelt med standard Windows Aero grensesnitt og må slå dette av. Corel burde nok lagt med ein nyare versjon. Det var synd, men eg har nok programvare til å gjere lettare redigering av bilete, så Corel PaintShop Photo Pro X2 vart umiddelbart avinstallert.

Ikkje bruk Norman Anti Virus / Security Suite

For 2 år sidan advarte eg mot Norman som brukte store mengder ressursar på grunn av lite optimalisert programmering. Eg har tilgong til ei nyare Fujitsu Siemens Amilo med 3 års abonnement på Norman. Maskina er rimeleg sprek, men eg har hatt ei oppleving av at ein del ting har vore tregare enn på svakare maskiner.

nvsesvc - high cpu Eg plukka maskina fram att denne veka. Det var ein del Windowsoppdateringar tilgjengeleg og eg la merke til at Norman Anti Virus vart oppdatert til siste versjon. Etter oppdateringa av Norman fekk eg eit klart inntrykk av at maskina vart tregare. Det tok lang tid å logge seg inn på konto og etter kvart sjekka eg opp i kva for prosessar som køyrde i bakgrunnen ved hjelp av Oppgavebehandling.

Nsesvc.exe eller Norman Scanner Engine Service gjorde krav på inntil 100% av prosessor t.d. i løpet av innlogging på brukarkontoen. I bruk, etter innlogginga, la eg også merke til at Norman var svært ressurskrevjande når eg starta program. Eg sjekka brukarstøtteforumet til Norman og såg at det var rapportert tilsvarande problem når eg søkte etter nsesvc.

Norman Scanner Engine Service la òg beslag på i overkant av 125 MB minne. Greitt nok at maskiner i dag har som standard 3 – 4 GB minne, men det får då vere måte på. Andre produkt eg brukar eller har brukt har ikkje hatt i nærleiken slike krav til minne.

Som eit siste forsøk ville eg teste teorien om at dersom eg tok eit fullstendig virussøk av maskina, ville Norman Scanner Engine Service roe seg. Eg sette på scanninga om kvelden og sjekka Oppgavebehandlingen. Stor var overraskinga at denne prosessen også la beslag på i overkant av 125 MB. Minnebruk var det store problemet med Norman tidlegare. Dårleg programmering gjorde at kvar modul lasta virussignaturar i stadenfor at modulane kunne dele på ei samling. Norman lova å rette på dette for 2,5 år sidan, men det ser ut til at dei ikkje har halde ord enno. Scanninga stod på natta over, men var ikkje ferdig om morgonen etter ca 7 timar. Det var siste dråpen!

Mitt råd er å fjerne Norman dersom du har det på maskina og heller bruke eit gratis alternativ. Sjølv om Norman er “gratis” og følgjer pcen, er det ikkje verd prisen/plagene.

Tur: Bergsete

Det som skulle vorte ein støl, Bergsete, ligg like under Mjellhaugane, over Havrevatna. Dei byrja å bygge opp sæl av stein for fleire mannsaldrar sidan, men gav opp sidan det var for lite ved i nærleiken. I dag trur eg det skulle vore fullt mogleg å hatt støl der. Tregrensa har drege seg oppover og det er ikkje langt til veden. Drikkevatn var ei anna utfordring på Bergsete.

Det er fleire måtar å kome seg dit på. Ein er å gå Njøsadalen til Fadnastølen og opp til fremsta Havravatnet. Du går til enden av vatnet, der det renn ned i Øvstedalen, og kryssar utløpet. Her vil går du bratt opp Moldbakken før du etter litt svingar sørvestover og går på kanten av berget over det fremste Havravatnet. Stien opp Moldbakken og over vatnet er lett å følgje. Du treng å vere litt sterk i høgden. Sjølv føler eg litt ubehag på eit lite stykke av stien over vatnet, men med fokus rett fram går det greitt. Bileta er av typen “hofteskot” akkurat her. Ein kan alltids ta seg ein titt ned når ein står litt mindre utsett til.

Når du er komen over det luftige partiet, kan du velje minst to måtar å gå mot Bergsete. Ein måte er å følgje sauetrakk fram mot myra som endar ut i Kvannskar. Du går ikkje ned på myra, men svingar til venstre inn mot Mjellhaugane. Veggane av det som ein gong skulle verte sæl av stein er lett synlege. Ein anna måte er å gå rett på foten av Mjellhaugane. Når du kjem opp på dit, vil du stå litt nord for Bergsete. Frå Bergsete kan du gå opp på Mjellhaugane og/eller halde fram mot Hangsete.

Turen er splitta i fleire deler og album:

 1. Njøs til Fadnastølen (lengste alternativ)
 2. Kvålen (Dalen) til Fadnastølen (kortaste alternativ)
 3. Fadnastølen til Havrane
 4. Havrane til Bergsete

Xubuntu-oppdatering stoppa pga feil i filer med informasjon om pakkane

Den automatiske oppdateringa varsla om at det var nokre oppdateringar tilgjengelege. Eg starta oppdateringa og filene vart lasta ned, men under installasjonen stoppa det med ei feilmelding om at ein pakke, open-office.org-common, inneheldt ei fil utan namn. Etter eit søk på nettet fann eg løysinga:

 1. Opne Terminal (kommandolina i linux) som du finn under Tilbehør i Programmer-menyen.
 2. Slett openoffice.org-common-filene i mappa /var/lib/dpkg/info/ med sudo rm /var/lib/dpkg/info/openoffice.org-common*
 3. Reinstallere openoffice.org-common med sudo apt-get install openoffice.org-common –reinstall

Deretter er det berre å køyre oppdateringa og alt fell på plass.

Er Noreg budd på framtida?

Eg registrerer at politikarane meiner at ein må auke skattenivået for å møte eldrebølgja som kjem. Vi har hatt gode lønsøkningar og låg arbeidsledigheit dei siste åra. Folk har store hus, fleire bilar, heimekino, pcar, klede, dyre feriar og gjerne hytte og/eller båt. Vi har tilgang til billege varer produsert på billegaste måte. Det gjeld alt frå matvarer som norsk fisk filetert i asiatiske lågkostland til mobiltelefonar produsert i arbeidsmiljø som fører til dei tek livet av seg. Vi i Vesten, og spesielt Noreg, sit som kongen på haugen i velstand og har aldri hatt det betre. Men det er visse ting som eg synes ber galt av stad for ungane og borneborn.

Kunnskapssamfunnet?
Frå ulike kjelder og eigen observasjon må eg konstantere at Noreg som eit vareproduserande land for eksport er på hell. Takka vere gode oppgjer og velstandsauking, som kanksje til tider er vel i overkant, har vi prisa oss ut av konkurransen. Kraftkrevjande industri etablerer seg andre plassar fordi mellom anna kraftprisane ikkje kan vege opp for andre, høgare kostnader. Hydro etablerer seg i Quatar og vurderer Island på grunn av god tilgang til energi. Oljeproduksjonen er redusert med ca 40% sidan tusenårsskiftet, men det er framleis liv laga i tiår enno. Auke i gassproduksjon veg opp litt. Her vil det vere rom for kunnskapsarbeidsplassar ei tid til. Fiskeindustrien vår er for det meste basert på eksport av råvarer som blir foredla i rimelegare land, Sverige eller langt borte i Østen. Igjen sit vi som eksportør av råvarer som gir svært lite arbeidsplassar og ikkje spesielt mange kunnskapsarbeidsplassar.

Andre land avhenige av oljeproduksjon tek grep. Eit eksempel er Quatar som sputtar inn store midlar i å stable på beina eit variert næringsliv. Dei forente arbiske emirater er også på veg til å gjere seg mindre avhengig av olja. Dubai er ein plass som har utmerka seg med si satsing på luksushus på øyer i den arabiske golf, finanssenter med meir. Dei fekk litt problem under finanskrisa.

Politikarane har store vyer om at Noreg skal bygge opp ei kunnskapssamfunn, men kor er denne satsinga har eg lurt på i lengre tid. Eg greier ikkje å registrere offensiv satsing. Det bekymrar meg fordi eg veit at desse rimelege produksjonslanda i austen er eller er på veg til å verte høgteknologiske senter. Kor er nyskapinga og det som skal ta oss vidare etter at olja tek slutt?

Den 04.08.2010 kjøpte eg Aftenposten der det vart referert frå European Innovation Scoreboard der Noreg hamnar saman med land som Spania, Hellas og Italia på ranking over inovasjon. Om ikkje eg hugsar heilt feil er dette land i Europa med ein heller tvilsom økonomi. Har vi ikkje sett masse opprør i Hellas når dei no løyser opp i spesielle ordningar for å få kunne få has på den gigantiske gjelda si?

Undersøkinga viser at Noreg har ei smalspora innovasjonsevne som er konsentrert rundt olje og gass. For meg er dette eit signal på at ting ikkje er som det skal vere i Noreg. Vi er blenda av vår rikdom, lulla inn over at vår sunne råvareøkonomi har gitt oss rom for å sleppe med skrekken under finanskrisa. I staden for å satse på å søke nye områder å satse på for vore born og borneborn håpar vi at oljeformuen vår skal vare til evig tid.

Det er òg noko med kunnskapssamfunnet som eg ikkje får til å stemme heilt. Kva skal dei som ikkje er kunnskapsmenn/-kvinner/“skulelys” gjere? Eg let spørsmålet henge.

Eit framtidsretta sastingsområde?
Dessertgenerasjonen (etterkrigsborna) kan gå av med AFP ved 62 år og i tillegg halde fram i full jobb med full løn. Dessertgenerasjonen bygde hus når moms vart innført og fekk refundert momsen. Renta var statstyrt og langt under prisstiginga slik at prisstiginga åt opp lånet deira. Foreldrene deira sleit seg ut for å bygge opp landet sidan 30-talet og etter krigen. Dessertgenerasjonen klagar over at dei er utslitne?!!

Når ein fekk innført alderspensjon ved 67 år, var levealderen noko over 70 år. La oss sei 73 i snitt for menn og kvinner. Det var ikkje mange år før snittnordmannen vart lagt under torva. Oppteninga var ikkje stor og mange var minstepensjonistar sidan ordninga nett var innført. Totalkostnaden vart ikkje høg.

SSB sin befolkningsstatistikk avslører at levealderen har endra seg gradvis. I 2006 kunne nyfødte jenter forvente å leve i nesten 83 år og nyfødte gutter vel 78 år. For tjue år sidan (1986), var dei tilsvarende tala 79 og 73 år. Går ein person av med pensjon ved 62 år, kan ein forvente at vedkomande i snitt vil gå 18 år på pensjon. 18 år kontra 6-7 år er mykje. Dei som kjem til å betale rekninga er meg og deg, våre born og borneborn.

Er Noreg på veg til å bli som Spania etter alle erobringane og plyndringane for fleire 100 år sidan? Vil vi få eit krafig anfall av hollandsk sjuke? Når alt er brukt opp, sit vi att som fattiglus utan å ha investert noko for framtida?

Ubuntu er ekstra forsiktig

I Ubuntu 10.04 er det alltid eit ekstra spørsmål etter at du har valt å slå av, starte på nytt eller logge ut. Etter ei tid vart det litt irriterande. Eg har ikkje bruk for funksjonaliteten sidan maskina ikkje har nokon kritisk verdi i eit datasystem. Det tok ikkje lenge før eg fann korleis dette skulle fjernast:

 1. Trykk Alt og F2 samstundes,
 2. Skriv inn gconf-editor,
 3. Naviger til undermenyen apps –> indicator-session
 4. Dobbelklikk på lina suppress_logout_restart_shutdown
 5. Endre verien Verdi frå Usann til Sann