Monthly Archives: august 2013

Ubuntu 12.04 oppdatert med kjerne versjon 3.8

U1204_til_1304Ubuntu 12.04 er nettopp komen ut i oppgradert punktversjon Ubuntu 12.04.3. Eg sidan forrige versjon køyrt med 3.5-kjernen som vart lagt inn i pakkebrønnen. Den har fungert godt, men det er nokre småting igjen. På min Lenovo Ideapad Z380 fungerer ikkje systemtastar som Fn+F6, for å slå av touchpad, og andre Fn+Fx-kombinasjonar etter at maskina har vore i kvilemodus.

Kjerne av versjon 3.8 er nyare og eg tenkte eg ville prøve ut denne, men det virka vanskeleg i første omgang. Eg prøvde med kommandolina å installere, men fekk svar om at det var ein haug med avhengigheiter så det let seg ikkje gjere. Eg er ikkje den einaste. Leitte litt rundt på nettet, men fann ikkje gode svar. Hyposen min vart at kanskje problemet låg i at maskina køyrde på 3.5-kjernen og komponentar som kom frå Ubuntu 12.10, i ledd med Ubuntu 12.04.2-oppdateringa. Kva om eg fjerna desse?

Eg opna ein terminal/kommandolina og skreiv:

sudo apt-get purge linux-generic-lts-quantal xserver-xorg-lts-quantal

og Ubuntu 12.10-komponentar vart fjerna saman med konfigureringsfilene. Deretter skreiv eg:

sudo apt-get install linux-generic-lts-raring xserver-xorg-lts-raring

for å få på plass alle komponentar som er overført frå Ubuntu 13.04 til Ubuntu 12.04.3. No var det ingen advarslar og eg kunne starte installasjonen. Alt fungerte fint, med unntak av eit lite applikasjonskrasj, men installasjonsprosessen gjekk tilsynelatandes til endes. Etter omstart sjekka eg kjerne versjonen med kommando uname -r, men det viste seg at Ubuntu framleis køyrde på kjerne versjon 3.5 som viste seg berre vere at kjernen ikkje var sett for oppstart av maskina. Eg rekna med at det kom av nemnde krasj, så eg gjentok:

sudo apt-get install linux-generic-lts-raring xserver-xorg-lts-raring

og 3.8-kjernen vart sett opp. Etter ein ny restart køyrer no maskina med oppdaterte komponentar basert på Ubuntu 13.04 i Ubunt 12.04.

Skjermlås nekta å låse Ubuntu 12.04

Dei siste par vekene oppdaga eg at skjermlåsen ikkje aktiverte etter innstillingane eg hadde sett i Ubuntu 12.04. Eg prøvde å slå av og på i det grafiske grensesnittet, samt justere tida. Sjølv om eg sette det slik at låsen skulle aktiverast med ein gong skjermspararen kom på, fungerte det ikkje. Når eg kom tilbake til maskina, var skrivebordet ulåst.

Tastekombinasjonen for å låse skjermen fungerte. Skjermlåsen fungerte òg etter kvilemodus hadde vore aktivert.  Det einaste som ikkje fungerte var skjermlåsen som skulle vorte aktivert av gnome-screensaver. Eg søkte litt og fann at det kunne oppstå problem og forsøkte å avinstallere med «purge» (alle oppsett blir fjerna) og reinstallere fleire gonger utan hell. Eg fjerna gnome-sreensaver og brukte xscreensaver, som fungerte. Eg kunne gitt meg der, men kunne ikkje motstå utfordringa.

Etter kort tid fjerna eg xscreensaver og la tilbake gnome-screensaver. Eg leita meir på nettet og prøvde ulike løysingar. Den mest gjennomgripande var å fjerne heile det grafiske grensesnittet med «purge» (slette oppsettfiler også) for å setje det opp att, utan at det løyste problemet. Det vart meir leiting og eg enda opp med noko som eg så godt som hadde avskrive.

Eg tasta Alt+F2 og skrive dconf-editor og trykke enter for å køyre programmet. Eg las gjennom innstillingane til skjermspararen. Eg minnes at eg i hovudsak slo dei som var på av og på, og justerte tiden. Det skulle vore det same som skjedde om eg hadde gjort det i det grafiske grensesnittet i systeminnstillingane. Når eg enda opp med innstillinga under, fungerte skjermlåsen som den skulle etter ein omstart.

dconf-editor-scr-saver

Eg kan ikkje forklare kvifor, men for meg virkar det som om det kan vere situasjonar systeminnstillingane «bit seg fast».

Kontaktar frå Thunderbird til Galaxy Tab 2 skapte hovudbry

badge-thunderbirdNår eg klargjorde Samsung Galaxy Tab 2, oppdaga eg at kontaktar frå Thunderbird skapte ein del problem. Vedkomande hadde ikkje Google-konto og vart oppretta. Kontaktar vart eksportert frå Thunderbird og importert til Google. Det såg til at det gjekk greitt, men djevelen gøymer seg i detaljane. No var det brettet sin tur.

Eg kopla det mot Google-kontoen eg hadde oppretta, lasta ned applikasjonar, oppdaterte eksisterande applikasjonar og klargjorde skjermane med widgeter og ikon. Det siste eg sjekka var Kontakter på nettbrettet. Ikkje kul om det ville vise noko. Når eg opna Kontaktar, gjekk det i «white out». Tilbake eller heim-knappane kunne det ta litt tid før reagerte. Til slutt gav operativsystemet beskjed om at Kontakter hang.

Eg søkte litt rundt på nettet og eit av tipsa var å nullstille brettet og starte på nytt. Eg valde å bite i det sure eplet, men det var inga betring på andre forsøk. Dei same henga utan noko forklaring. Eg byrja å gå kontaktane i Gmail nærare i saumane. Kunne det vere noko her som skapte problem? Eg oppdaga at all informasjon var lagt i det store informasjonsfeltet. Teiknbruken var heller ikkje heilt god i feltet. Ein del kontaktar hadde ikkje namn. Eg retta alt og gjennomførte ei synkronisering av nettbrettet. No opna Kontakter på nettbrettet seg utan problem.

Lærdom: Skal du legge over kontaktar frå Mozilla Thunderbird til Google, må du gå gjennom og setje dei opp korrekt før du set opp nettbrettet.

ownCloud – god ide, men utruleg treg

oncloudDå har eg fått testa ownCloud i nokre dagar, og konklusjonen er at løysinga ikkje er mogen enno.

Til mine testar har eg nytta ei eldre AMD X2-4400+ maskin med 4 GB RAM og køyrande Windows XP 32-bit. ownCloud-serveren vart lagt på eit Raid 0 av 3 diskar. Eg nytta følgjande programvare:

  • WAMPSERVER (32 BITS & PHP 5.4) 2.4 med Apache : 2.4.4 MySQL : 5.6.12 PHP : 5.4.16 PHPMyAdmin : 4.0.4 SqlBuddy : 1.3.3 XDebug : 2.2.3
  • ownCloud 5.0.9
  • ownCloud-klient 1.3.0 for Windows og Linux

Meir om klargjeringa av ownCloud-server kan du lese i mitt tidlegare innlegg.

Sykronisering av filer til ownCloud-server er utruleg treg. Du merkar det ikkje så mykje om du dreg/oppdaterer nokre få filer om gongen . Problemet vart avdekka ved at eg nytta ei mappe som inneheld ca 235 MB med filer fordelt på 15 mapper og i overant av 4.300 filer. Filene er små og omfattar html, ini, css samt nokre ørsmå gif-filer. Windows-klienten køyrde på ei berbar maskin med SSD og Intel Core i5-540M-prosessor. Trafikken gjekk via eit trådlaust nettverk (70-80 Mb).

Det tok over 7 timar å synkronisere/laste opp mappa til server. Same mappa sykronisert til Ubuntu One, over ADSL-linje med 0,5 Mb ut, tek ein brøkdel av tida.

I ettermiddag har eg testa ut min siste teori. Eg la merke til at Apache ligg på 30-40% når det pågår ei synkronisering mot WAMP-serveren. Teorien var at det kunne vere noko med krypteringa av trafikken via SSL. Eg gjorde eit forsøk utan SSL internt og samanlinka farten på loggvisninga i klienten med når det var kryptert trafikk. Det var ingen merkbar skilnad og eg gidd ikkje vente nye 7 timar på å få det stadfesta.

Det neste eg hadde tenkt å gjere var å gå over til linux, i tilfelle det var noko med Windows-løysinga og WAMP som skapte problem. Dessverre ser det ut til at det ikkje er noko betre på ein linux-server.

ownCloud – ei privat sky

ownCloudI desse tider med Snowden som hevdar at etterretningstenster kan få tilgang til det meste av informasjon, har eg for moro skuld sett litt etter alternativ. Ikkje det at eg har så mykje interessant, men eg meinar at mine filer skal eg i utgongspunkt ha full kontroll. Inntil no har eg inngått visse kompromiss. Det viktigaste har eg sikra på best mogleg måte eller ikkje lagt på skytenester.

Eg har sett på ulike synkroniseringstenester som Tonido eller ei meir lokal teneste som  BiTtorrent Sync, Alt har sin pris eller sine ulemper. ownCloud virkar som eit betre alternativ Med Tonido må ein registrere konto. Kor er då krypteringsnøkkelen osv? BiTtorrent Sync fungerer greit innafor eige nettverk, men krev litt meir over internett. I tillegg vert ikkje filer lagra kryptert (på synkroniseringsserver). ownCloud virkar i så måte betre ved at ein mellom anna kryptering på serversida.

Til prøveoppsettet mitt brukar eg ein WAMP-server, komplett med Apache, MySQL og PHP er dette eit godt utgongspunkt. Eg justerte nokre rettar og passord på MySQL-serveren av personlege preferansar. Oppsettet av ownCloud gjekk rimeleg greitt. I første forsøk blinksa eg litt når det gjaldt kva for brukarnamn og passord relatert til MySQL. Eg trudde at ownCloud bad om å oppretta ein ny databasekonto, men det var root-kontoen (standard administrator) eg skulle legge inn. ownCloud-oppsettinga genrerer automatisk sin eigen brukarkonto til  MySQL.  I tillegg opplevde eg at eg vart låst ute av serveren når eg aktiverte kryptering av filer på server. Eg trur at det kan tilskrivast mine eksperiment. Når eg sette opp i andre forsøk, gjekk alt «meget bedre».

Med ownCloud oppe byrja arbeidet med å klargjere den for internett. Standard oppsett køyrer ownCloud over http utan kryptering. Dette er greitt nok over ditt eige private nettverk, men skal synkroniseringa skje via internett må ein implementere ein kryptert kanal, slik som nettbankane. Med ei linux-maskin fekk eg enkelt generert eit sertifikat som kunne brukast til å sikre kommunikasjonen:

openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:2048 -keyout server.key -out server.crt

Ettter at sertifikatet var på plass og kommunikasjonen mellom klientena og server var sikra mot sniffing, var tida komen for å sikra Apache-sereren best mogleg. Ein må sørge for å reudsere svakheiter og slå av ulike modular samt gjere nokre justeringar i oppsettet. Mellom anna vil du ikkje ha grensesnittet til WAMP-serveren ute på internett. Tenaren din må ikkje vere ein open invitasjon til tvilsomme sjeler å hente ut mest mogleg informasjon. Eit søk etter hardening Apache server løyste det meste. Det som gjenstod var ei lita justering av internettrouteren slik at ein obskur port vart opna for å motta og vidareformidla trafikken til rett maskin.

Totalt sett trur eg at eg har greidd å sikre min eigen tenar rimeleg godt. Det som gjenstår er å sjå om synkroniseringa vil fungere tilfredsstillande…