Unngå verktøylina til Ask

Oracle, som Sun før oppkjøpet, vel å distribuere verktøyliner med Java-klientprogramvare. Verktøylina til Ask.com har vore standard dei siste åra.

Med standard installasjon eller oppdatering av Java, vart dette, i mine auga, unødvendig og irriterande tillegget installert utan at du fekk høve til å takke nei. Berre dei som var klar over at ein kunne la vere å installere verktøylina via avansert installering, unngjekk ho. Heldigvis har det betra seg på to måtar seinhaustes 2014:

  1. Ask blir framleis tilbydd, men du kan no takke nei ved standard installering. Pass på å fjerne krysset.
  2. I programmet Configure Java, vil du under fana Advanced, nederst finne Miscellaneous og ein avkryssingsboks for Suppress sponsor offers when installing or updating Java. Kryss av og klikk på Apply for å sleppe å ta omsyn til Ask ved ei seinare oppdatering av Java.

suppress sponsors

Skytenester meir enn filsynkronisering

gd+1d256c

Eg har over dei siste åra prøvd ulike tenester med eit spesielt fokus på tryggleik og kor vellukka synkroniseringa har vore. Etterkvart som eg har teke på meg ulike oppgåver ser eg nytta av noko meir enn ei rein synkroniseringstenester. Google Drive og Microsoft OneDrive tilbyr applikasjonar i nettlesaren som bygger opp om eit tett samarbeid og publisering av informasjon på ein enkel måte. Uavhengig om du sit på ein fullverdig windows eller linux pc, mac, chromebook eller nettbrett vil du ved hjelp av verktøy få gjort jobben. Ingen kompatiblitetsproblem dersom du ikkje har eller kan ha t.d. Microsoft Office på alle maskiner.

Ulempa er at du må lite på tenesteleverandørane. Amerikanske leverandørar vart sett i dårleg lys nokre år tilbake. Det skal vere teke grep for å betre personvernet. Den største faren er nok ein sjølv. Vi har sett mange eksempel på dårleg passord med påfølgjande publisering av data.  Det viktigaste for deg når du skal ta i bruk tenester, der lagrar dine data, er at du set opp autentisering basert på to-faktorar (Google og Microsoft).  Når du aksesserer tenesta frå ei ny eining, vil du bli bedt om å oppgi kode som du får tilsendt på SMS eller frå autentikatorprogramvare du har installert på telefonen din. Det enklaste er å basere seg på SMS. Det er kanskje ikkje førstevalet når du set opp autentisering basert på to-faktorar, så ver merksam på det . Fordelen med autentisering med to faktorar er at andre ikkje vil kome inn ved berre å vite passordet ditt. Dei må ha (tilgang til) telefonen din.

PS! Dette fritek deg ikkje frå ein god praksis med periodisk skifte av passord.