Tur: Hangsete til Våkeldahaug

Hangsete-Våkeldahaug-036Frå Njøs eller Sanden kan ein legge opp ein ikkje for lang rundtur innom tre postar: Bjørgahaug, Våkeldahaug og Hangsete. Våkeldahaug går ein vanlegvis opp til frå Hangsetegrinda. Men for rundturen er det lurt å gå til Hangsete med retur bort på Våkeldahaug og deretter ned til Hangsetegrinda.

Hangsete startar du ved turpostkassen og går nordover, i retning av hytta som ligg ved granfeltet. Stien startar like under gransfeltet ved hytta. Du må først gjennom eit lite omårde med små sprakar. Etter det følgjer du stien mot ein bakke. Her er det like greit å gå stien som går mest oppover. Det er snakk om ca 30 meter opp før det flatar ut i retning Våkeldahaug. Du skal litt etter oppstiginga passere på oversida eit stort lauvtre som er knekt. Kiker du deg tilbake ser du stølsområdet på Hangsete. Passerer du på undersida av treet betyr det at du ikkje har gått høgt nok opp, men du vil kome inn på stien mot Våkeldahaug like etter. Stien vestover er merka med raude prikkar i begge retningar.

Etter ca 700 meter frå Hangsete kjem du inn på stien som går ut mot Kyrafossen, like over turpostkassen på Våkeldahaug. Gå ca 10 meter i retning Njøs, ned til turpostkassen, og ut på utsiktspunktet.

Tur: Dalen til Skagasete

Skagasete er ein støl på 589 moh på Hermansverk. Du kan skimte sæl/hytter mot himmelen frå Njøs og frametter Gjerde og Moene. For å kome opp på Skagasete eksisterer det minst 3 alternativ. Den vanlegaste turen er å starte på Kvålen og gå via Haoahaug. Eit lengre alternativt er å følgje traktorvegen til Skagasete. Eit tredje alternativ er å starte på toppen av Dalenfeltet og tene nokre høgdemeter. Etter 3/4 km på sti gjennom skog vil du kome ut på stien som kjem opp frå Haoahaug like før Baukasaingjedn. Du treng ikkje å gå ned på Haohaug.

På turen passerer du gamle kvilesel/kvilehytter, løer på attgrodde teigar, nyrydda teigar, kraftliner og forbi gamle almar. Seinvåres og på seinsommaren kan du møte sauer. Dei er van med at eigarane kjem med noko til dei, så det kan verte litt styr når lam og sauer kjem deg brekande i møte. Om sommaren kan det gå kyr eller hestar ved stien. Dei er meir beskjedne og bryr seg lite om at du kjem pesande forbi.

Turen er eit godt alternativ for dei som synes at Bjørgahaug blir litt for bratt og luftig eller for dei som ønskjer at turen skal ta litt lenger tid. Her er det ingen stupbratte berg du må gå langs og turen har noko svakare stigning. Bjørgahaug ligg på ca 300 moh med 240 høgdemeter å gå. Skagasete ligg på 589 moh og frå Dalen skal du opp ca 400 høgdemeter. Dei skal fordelast over ein dobbel så lang tur, men eg skal lova deg at du vil få sveitte. Du bør rekne med 45 min til timen, som er vel dobbel tid av turen til Bjørgahaug. Frå Skagasete kan du halde fram vidare til Lusaskard på 1000 moh eller du kan gå mot Hottadalen.

Turen er delt i to deler:

  1. Dalen til Haoahaug (om du vil gå ned til utsikta før du gå vidare)
  2. Baukasaingjedn til Skagasete

Tur: Fadnastølen etter traktorvegen

Fadnastølen er den heimste stølen på austsida av Njøsadalen. Det er fleire måtar å kome dit som gir deg gode moglegheiter til å variere turane dine. Den vanlegaste turen til Fadnastølen er stien over Åsen. Eit lengre alternativ er å starte på Njøs og gå langs Seljeskredfjellet og Bjørnshovden.

I nærleiken av tusenårsskiftet vart det oppretta ein traktorveg til Fadnastølen. Du følgjer traktorvegen inn Njøsadalen i ca 1 km like forbi Pyttane og Bøllamannbrui. 40 meter etter Bøllamannbrui tek du til høgre inn på traktorvegen til Fadnastølen. Vegen kryssar stien frå Vetlagjerdet til Fadnastølen like under Åsen og held fram mot fjellet der han slynger seg opp forbi beiteteigar. Den øverste teigen heiter Fleken. Følgjer du vegen til endes, kjem du ut på austre del av Fadnastølen. For å koma opp til den øvre delen med litt utsikt, held du fram nordover langs bekken, før du kryssar han ved det øverste hytta/sælet. Skal du opp Kvannskar til Bergsete eller Havrane, kryssar du ikkje bekken, men held fram nordover, langs bekken, til du tek av i retning fjellet.

I bileteserien min har eg fokusert på korleis du enklast kan kome til turpostkassen til Syril plassert ved Tunga, på nedre del av vestre Fadnastølen. Eit par hundre meter før traktorvegen sluttar, i ein slak høgresving, ca 50 meter etter øvre grinda inn til teigen Fleken, tek du av og følgjer ein sti gjennom skogen. Du må krysse ein bekk ca 50 meter frå vegen. Er vassføringa stor, kan det vere lurt å gå tilbake og følgje vegen litt lenger før du går inn på austre del av Fadnastølen, ved dei første hyttene/sæla, og kryssar der. Du vil kome inn att på stien før neste bekk.

Kan du passere den første bekken, fører stien deg vidare til bekken som kjem frå Gamlestølen, området under kraftlina, lenger framme, og kløyver Fadnastølen. Om våren kan vassføringa verta i mesta laget. Du kjem lettare over om du går nordover til den øvre delen av Fadnastølen og krysse like ved den øverste hytta/sælet. Kjem du deg over bekken her nede, har du att 50 meter til Tunga og turpostkassen.

For å koma opp på øvre Fadnastølen, frå Tunga, går du nordover gjennom ein ørliten granskog, over marka opp til sælet/hytta øverst på Fadnastølen. Her får du den beste utsikta. Held du fram 50 meter forbi hytta, vil du sjå stauren med skilt som peikar mot Tuftahaug.

Tur: Dalen til Haoahaug

Om du synes turen frå Kvålen til Haoahaug blir i tyngste laget, kan du vinne nokre høgdemeter med å køyre til topps på Dalenfeltet. Med 800 meter lengde og 140 høgdemeter blir turen 100 meter lengre, men du sparer rundt 40 høgdemeter.

Like ved det øverste huset på Dalenfeltet finn du ei grind som indikerer starten på stien. Første delen av turen går du opp- og  vestover, i retning frå Haoahaug. Etter 1/3 av turen kryssar du kraftlina og snur i retning av Haoahaug. Du går gjennom skog. Utsikta er sterkt begrensa i høve turen frå Kvålen til Haoahaug, men du kan få nokre glimt av bygd og fjor i løpet av den første delen. Stien splittar seg like over Haoahaug. Ein sti går rett fram, medan den du skal følgje skråar ut til høgre. Etter litt går du mellom eit par granlegger med eit nedtrakka gjerde og kjem ut på stien opp frå Kvålen. Følg stien ca 40 meter nedover og du er på Haoahaug.

Turane til Haoahaug passar fint saman som ein rundtur. Start og slutt vil ikkje vere langt frå kvarandre.

Tur: Kvålen til Haoahaug

Dette er ein kort tur med start på Kvålen opp til Haoahaug. 700 meter med 180 høgdemeter får likevel sveitten fram. Du vil gå forbi eit par gamle uteløer. Hatlekvila har i løpet av dei siste åra dotte i hop. Turen utgjer første 1/3-del av stien til Skagasete.

Etter hogsten i 2017 har turen vorte ein anna. Før gjekk ein gjennom eit velvokse granfelt som gav skygge frå ei nådelaus somarsol, men inga utsikt. No er alt borte og du kan når som helst snu deg til utsikt over Kvålen, Moene og Njøs mot Sognefjorden.

Rydde i Facebook

FB-al-rydd.pngRundt midten av februar dukka det opp ei historie på NRKBeta om Per Thorsheim som i over eitt år hadde jobba med å slette sin personlige Facebook-historikk. Historia fasinerte meg sidan eg kjenner til at det er ein manuell måte som svært tidkrevjande. Facebook har ingen enkel må å gjere dette på no.

I mars testa eg om det var så umogleg som Thorsheim hevda. Eg nytta same utvidelsen som Thorsheim. Ein ting som er viktig er å bytte språket du har innstilt på Facebook til engelsk. Utvidelsen fungerer ikkje med norsk som språk.

Erfaringane mine er at utvidelsen ikkje greidde å rydde første gongen. Eg måtte køyre han fleire gonger, gjerne innstilt med redusert hastigheit, og til slutt ta ein manuell gjennomgang for å sjå over det som stod att. I forhold til ein manuell klikk-deg-gjennom-alt-for-å-slette vil eg hevde utvidelsen fungerte rimeleg OK. Eg er usikker på kva det kan tilskrivast, men eg vil tru eg ikkje har hatt eit så aktivt/komplisert liv på Facebook som Thorsheim.

FB-al-rydd2Eg har lagt merke til eit lite avvik. Filmar og bøker med anmeldingar vart det rydda opp i. Grupperingane er tomme, men det står framleis tal i toppen. Eg skal følgje på om det endrar seg. Teorien min, og håpet, er at Facebook vil ha ein ryddejobb i systemet som ryddar opp i dette over tid.

Messenger i Facebook blir fyllt opp med samtalar over mange år. På same måte som å slette i aktivitetsloggen til Facebook, er dette ei tidkrevjande oppgåve, med mindre du nyttar ein utvidelse til nettlesaren. Etter å ha køyrt utvidelsen eit par gonger, var alt av samtalar i Facebook Messenger borte.

Samla sett synes eg det fungerte bra å rydde i Facebook med utvidingar til nettlesaren. Eg skulle ha ønskt at Facebook hadde en enkel måte for å rydde raskt og effektiv. Vi får håpe at det kjem på plass til personvernforordninga trår i kraft 25.05.18 i EU. Eg vil hevde at dagens funksjonalitet for å slette ikkje stettar krava. Det blir for tungvint å manuelt slette kvar enkel ting du har gjort.

Sikre Facebook-kontoen din

Av og til legg eg merke til at det går ein farsott på Facebook. Nokon postar meldingar med tvilsomme lenker på vegne av vener. Eg har så langt ikkje opplevd at nokon har gitt meg melding om at eg har posta slike meldingar. Årsaka er nok korleis eg har sett opp mi pålogging til min konto på Facebook. Eg har ikkje lyst til at nokon skal framstå som meg på denne kontoen og har sikra innlogginga nett som banken. Ingen kan logge inn som meg, sjølv om dei skulle vite passordet mitt.

For å logge meg på framande einingar må eg gjennom ei autentisering som består av to trinn. Passordet er det første trinnet, ein (SMS-)kode som berre eg får er det andre. Det er tre enkle trinn du må gjere for å sikre kontoen din tilsvarande under InnstillingerSikkerhet og innlogging:

  1. Skift passord (sjølv om du trur ingen kjenner det).
  2. Logg ut alle økter.
  3. Sett opp totrinnsverifisering.

1 Skifte passord2 Logg ut alle økter3 Sett opp totrinn