Xubuntu / Ubuntu med kryptert disk

For ei tid tilbake vurderte eg ulike alternativ for å sikre ein Compaq HP Mini 730eo med treg Intel Atom N270 prosessor. Installeringa av Ubuntu eller Xubuntu ved hjelp av alternativ cd eller installering frå internett har eit enkelt val utan alternativ. Etter å ha studert litt på oppsettet meinte eg at krypteringa og metoden som var valt var for ressurskrevjande.

Som standard foreslår Ubuntu bruk av AES (Advanced Encryption Standard) med 256 bits nøkkel. Metoden cbc-essiv med sha256 blir brukt. Minimum AES brukar 128 bits nøkkel som ifølgje Wikipedia er nok for å sikre informasjon gradert som secret i USA.

Eg valde å setje opp maskina med AES med 128 bits nøkkel i ECB. Kvar blokk er kryptert uavhengig som kan senke tryggleiken eit lite hakk ifølgje Wikipedia. Illustrasjonen som vert vist er ei kraftig forenkling problemet/utfordringa.

Her er skriptet eg nytta for å vurdere skilnad i hastigheit:

rm *.txt
dd if=/dev/zero of=kort.txt  bs=1M  count=500
dd if=/dev/zero of=lang.txt  bs=1M  count=2000

Den første lina fjernar eventuelle txt-filer i mappa skriptet køyrer i. Den andre lina lagar ei fil med namnet kort.txt med nullar på ca 500 MB. Den siste lina lagar ei fil med namnet lang.txt på ca 2 GB.

Ukryptert disk
524288000 byte (524 MB) kopiert, 11,0566 s, 47,4 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 60,5938 s, 34,6 MB/s
524288000 byte (524 MB) kopiert, 10,5128 s, 49,9 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 58,0929 s, 36,1 MB/s
524288000 byte (524 MB) kopiert, 9,88656 s, 53,0 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 60,076 s, 34,9 MB/s

Kryptert disk med AES 256 bit nøkkel i cbc-essiv sha256
524288000 byte (524 MB) kopiert, 23,5097 s, 22,3 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 129,156 s, 16,2 MB/s
524288000 byte (524 MB) kopiert, 27,1944 s, 19,3 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 127,024 s, 16,5 MB/s
524288000 byte (524 MB) kopiert, 23,0415 s, 22,8 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 129,141 s, 16,2 MB/s

Kryptert disk med AES 128-bit nøkkel i ECB
524288000 byte (524 MB) kopiert, 14,5336 s, 36,1 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 92,2066 s, 22,7 MB/s
524288000 byte (524 MB) kopiert, 14,7233 s, 35,6 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 91,0558 s, 23,0 MB/s
524288000 byte (524 MB) kopiert, 14,8205 s, 35,4 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 89,756 s, 23,4 MB/s

Oppsummering
Med ei lita justering av krypteringsmetoden er disken framleis sikra mot innsyn, men hastigheita er vesentleg auka.

Fujitsu Siemens Amilo Si3655 gir ein del utfordringar

FSAmiloSi3655Dette er ein modell som skapar ein del hovudbry. Maskina spelar ikkje på lag med fullstendig diskkryptering som Truecrypt 6.x eller Compusec 5.2. For begge desse fungerer testprosedyra, men når disken er kryptert så kjem meldinga Operating System Not Found ved oppstart og der vert maskina ståande. “Fordelen” med problemet er at du kan bruke redningscden Truecrypt genererer eller lage ein USB “oppstartsnøkkel” av han på ein minnepinne med Unetbootin. Maskina vil berre starte dersom cd/"nøkkelen" blir brukt.

Med Ubuntu eller Debian aleine installert på maskina får ein same meldinga etter installasjonen. Eg valde å teste OpenSuse 11.3. Han er ikkje er basert på Debian, men utvikla av Novell. Under oppsettet av OpenSuse oppdaga eg at han brukte eit spesielt diskoppsett der eg la merke til at OpenSuse vart sett opp til å starte frå ein utvida partisjon og ikkje frå Master Boot Record. I motsetning til Ubuntu starta OpenSuse utan problem.

Sidan eg er van med Ubuntu-variantar, vart OpenSuse 11.3 litt for framand for meg. Eg måtte berre prøve å installere Ubuntu 10.04 med tilnærma lik partisjonering. Det vart gjort, men etter restart kom den velkjente meldinga Operating System Not Found opp. Eg starta maskina igjen med Ubuntu-cden og starta gparted, ein partisjonseditor. Her såg eg at oppstartspartisjonen ikkje var flagga med boot-flagget og eg sette det. Etter dette starta Ubuntu 10.04.

Ein kollega studerte på problemet. Han flytte disken til ei anna maskin og kunne konkludere med at Amilioen gav blanke i det som låg i Master Boot Record. Han hadde installert Ubuntu med standard installasjonsprosedyre og i motsetning til mi løysing, må ein faktisk fjerne boot-flagget på første partisjonen for at maskina skal starte Ubuntu.

I dag installerte eg den alternative versjonen med Xubuntu med full diskkryptering med standard oppsett. Ved restart proklamerte Amiloen som forventa Operating System Not Found. Eg starta maskina med cden Parted Magic og fjerna boot-flagget frå /boot-partisjonen. No starta Xubuntu utan problem.

For meg kan det sjå ut som om Fujitsu Siemens har modifisert BIOS slik at ein skal hindre at eit virus i Master Boot Record skal skape problem for Windows.

(X)ubuntu og kryptert heimekatalog (/home)

Eg testa speglkopiering av disken på min Compaq HP Mini 730eo med ein treg Intel Atom N270 prosessor. For å få det til å gå raskast mogleg er det lurt å nulle ut ledig plass. Det er ikkje vits i at verktøya kastar vekk tid på å pakke restar av filer som er sletta eller tilfeldige data som måtte ligge att på ei testmaskin.

Eg hadde sett opp Xubuntu 10.04 med passord for å logge på og kryptere alt innhald heimemappa. Berbare pcar som er mykje med på reis bør alltid krypterast slik at uvedkomande ikkje kjem til data dersom maskina forsvinn. Eg testa eit skript som skulle generere ei lita og ei stor fil med nullar i heimekatalogen. Under testinga la eg merke til at det var veldig treg skriving til disken. Når skriptet fungerte som det skulle, flytta eg det over til ein katalog som ikkje var kryptert. Nei, eg kunne ikkje køyre skriptet i heimemappa mi. Den underliggande krypteringa ville føre til at ledig plass på disken vart fylt med tilfeldige data og ikkje nullar. Eg testa skriptet att i den nye plassering og så vesentleg skilnad i ytinga.

Her er skriptet eg nytta for å vurdere skilnad i hastigheit:

rm *.txt
dd if=/dev/zero of=kort.txt  bs=1M  count=500
dd if=/dev/zero of=lang.txt  bs=1M  count=2000

Den første lina fjernar eventuelle txt-filer i mappa skriptet køyrer i. Den andre lina lagar ei fil med namnet kort.txt med nullar på ca 500 MB. Den siste lina lagar ei fil med namnet lang.txt på ca 2 GB. Resultat av dei ulike køyringane:

I ukryptert mappe

524288000 byte (524 MB) kopiert, 11,0566 s, 47,4 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 60,5938 s, 34,6 MB/s
524288000 byte (524 MB) kopiert, 10,5128 s, 49,9 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 58,0929 s, 36,1 MB/s
524288000 byte (524 MB) kopiert, 9,88656 s, 53,0 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 60,076 s, 34,9 MB/s

I kryptert heimemappe

524288000 byte (524 MB) kopiert, 46,9183 s, 11,2 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 186,47 s, 11,2 MB/s
524288000 byte (524 MB) kopiert, 45,9577 s, 11,4 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 190,433 s, 11,0 MB/s
524288000 byte (524 MB) kopiert, 45,7656 s, 11,5 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 184,776 s, 11,3 MB/s

Det er ein vesentleg reduksjon i skrivehastigheit i den krypterte heimemappa.

Fullstendig kryptert disk
(Dette er berre tilgjengeleg på alternativ installasjon-cd av dei ulike Ubuntu-variantane.)

524288000 byte (524 MB) kopiert, 23,5097 s, 22,3 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 129,156 s, 16,2 MB/s
524288000 byte (524 MB) kopiert, 27,1944 s, 19,3 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 127,024 s, 16,5 MB/s
524288000 byte (524 MB) kopiert, 23,0415 s, 22,8 MB/s
2097152000 byte (2,1 GB) kopiert, 129,141 s, 16,2 MB/s

Også her er det ein vesentleg skilnad mot ukrypterte data.

Det kan sjå ut til at ein fullstendig kryptert disk er raskare enn kryptert heimemappe, men då må ein hugse på at heile systemet er kryptert som fører til at alt blir like tregt. Med kryptert heimemappe er det berre dine personlege filer samt filer med innstillingar og data til ulike program som blir lagra kryptert og påvirka av den lågare farten. Programfiler og modular osv ligg i ukrypterte mappestrukturar og vert lasta med maksimal fart.

Konklusjon
Skal du velje ein av delene bør du velje kryptert heimemappe.

Ubuntu Netbook Remix 9.04 og HP Compaq Mini 730 – lyd fiksa

UNR904 Eg prøvde i sommar Ubuntu Netbook Remix 9.04 på min HP Compaq Mini 730eo nettbok. Diverre var det ein feil i denne versjonen som gjorde at lyden ikkje virka. Eg sjekka litt opp rundt dette på laurdag 10.10.2009 og fann ut at lusa hadde vorte fiksa i løpet av september. Lasta ned og installerte Ubuntu Netbook Remix 9.04 frå minnepinne. Det første eg gjorde var å oppdatere systemet og legge inn komplette språkpakkar for bokmål og nynorsk. Alltid greitt å få alle program og grensesnitt i norsk samt stavekontrollar installert.

Sidan eg brukar andre program enn Microsoft-standarden, har det ikkje vore noko problem å overføre e-post, bokmerker krypteringsløysingar osv til Ubuntu. Eit av dei viktigaste, om ikkje det viktigaste verktøyet, er Yahoo toolbar i Firefox (eller Internet Explorer). Med han får eg tilgang til bokmerke/favorittar uavhengig av kva slags pc eg brukar. Bokmerka blir lagra på nettet, hjå Yahoo.

Det meste elles skal gå greitt å forhalde seg til, men eg ser at for grafikk og musikk må eg nytte anna programvare. Det fins ikkje Linux-versjonar av IrfanView, Photofiltre, Windows Media Player, CDex eller Mediamonkey.

Tilgang til nettverksdisk gjekk rimeleg greitt. Eg måtte berre passe på at iocharset vart sett til utf8 slik at dei norske bokstavane vart korrekt vist. Det som står att er å setje opp krypterte heimemappe for brukarane. Eg finn gode oppskrifter på nettet, så eg reknar med å få kikke på det i løpet av komande veke.

Ubuntu 8.04 LTS og HP Compaq Mini 730

Ubuntu 8.04No har eg fått på plass linux må maskina og alt fungerer. Det er lurast å satse på Ubuntu LTS – Long Time Support. LTS-versjonen byggjer ikkje på det aller siste tilgjengelege, men er laga for at alt skal fungere best mogleg over tid. I 9.04-versjonen fungerte ikkje lydkortet på maskina. LTS-versjonane har støtte og oppdateringar i 3 år for ordinære maskiner og 5 år på tenarar. Ein vanleg Ubuntu-versjon har halvparten. Ubuntu 8.04 vart slept i april 2008 og vil bli støtta til april 2011.

Miniberbare er lette og meint å ta med på reis. Dei bør sikrast slik at data er tryggja om maskina kjem bort. Den vanlege versjonen av Ubuntu, live-cden, har ikkje fullstendig kryptering av disk. Du må laste ned alternativ versjon. Han kan ikkje køyrast som live-cd, men er likevel svært enkel å installere. Du blir leia gjennom prosedyren på ein lett forståleg måte.

Mesteparten av det eg treng er på plass her. I Ubuntu leverer dei berre OpenOffice versjon 2.4. Eg ønskjer å bruke OpenOffice versjon 3.1, som mellom anna har støtte for Microsoft Office 2007-filer og siste versjon av Open Document Format. Siste versjon av Pidgin, ein «messenger» som støttar det meste av tenester, vil eg bruke. I Ubuntu 8.04 LTS er det versjon 2.4 med sine spesialoppdateringar, medan Pidgin er komen til versjon 2.58. Det har vore endringar i prosedyren for pålogging av msn, som har skapt problem for 2.4-versjonen. For å vere sikker på at Pidgin ikkje misser msn, vil eg bruke den til ei kvar tid siste versjon. Løysinga er å leggje til eit par pakkebrønnar og oppdateringar vil kome når Ubuntu sjekkar pakkebrønnane med jamne mellomrom. Det er ikkje vanskeleg å legge til nye pakkebrønnar. Berre søk på nettet og du finn oppskrifta.

Pakkebrønnen til Ubuntu er enorm og alt er gratis. Du får lov å donere til Ubuntu-uviklarane, men det er ikkje plikt. I brønnen har eg funne det eg treng. Mozilla Thunderbird er på plass som e-postprogram. Eg brukar Thunderbird i Windows, så det var berre å kopiere over datafilene til Ubuntu og oppsett og e-postar på plass. Eg fann eit program for synkronisering av filer med grafisk grensesnitt. No kan eg lett synkronisere mellom nettverksdisken og maskinene mine. Dette sikrar at eg har siste versjon av filene på pcane mine. Blåtannmusa fekk eg til å virke. Det var ikkje så vanskeleg, eg måtte berre velje rett type utstyr så dukka ho vart ho synleg. Rettleiing fann eg på nettet. Musikk- og videoavspeling i ulike format fungerer fint. Fotoarkiv og -redigering er på plass. Litt lett underhaldning er med. Sidan maskina er alt for svak for videoredigering, saknar eg ikkje det. Antivirusprogramvare kan ein berre gløyme, du treng ikkje det.

Som på dei fleste miniberbare er skjermarealet sterkt avgrensa. På compaqen er det berre 1024×576 punkt. For å få mest mogleg att til programma som køyrer, har eg gjort eit par justeringar. Standardfonten for grensesnittet er justert ned, men framleis godt lesleg. Nedste lina er justert ned til 19 pkt, sett på automatisk skjuling som reduserer ho til nokre få punkt i høgde. Eg har aktivert knappane for å skjule lina heilt. Øvste lina er justert tilsvarande, men her set ikona eit stoppar for den reelle punkthøgda. Når begge linene er skjult, kan programma breie seg over heile skjermarealet. I tillegg har eg vorte flink til å bruke F11, dvs. bruke heile skjermen til vevsidene, i Firefox.

Så er det ikkje alle program eg brukar som eksisterer i linux-versjon. For desse har eg henta ned Wine frå pakkebrønnen til Ubuntu. Det ser ut til å fungere fint. Tek du turen innom sidene deira, vil du sjå at mange spel fungerer fint under linux, via Wine.

Ubuntu Netbook Remix 9.04 og HP Compaq Mini 730

439616 Mpx hadde eit så gått tilbod på maskina, at eg kunne ikkje motså det. Ideen var å køyre Ubuntu 9.04 Netbook Remix  (UNR) med full diskkryptering. UNR har mellom anna eit tilpassa grensesnitt for minipcane og skal elles vere tilpassa maskinvaren deira. Sidan minipcar er maskiner som det skal vere enkelt å ta med seg, meinar eg at det må vere eit absolutt krav at disken er fullstendig kryptert, for å sikre at data ikkje kjem i uvedkomande sine hender.

Det første eg la merke til under installasjonen, var at UNR ikkje har val om å køyre full diskkryptering. Heller ikkje fekk eg spørsmål om å køyre kryptering av heimekatalog, som eg får i den ordinære Ubuntu, No er det vegar rundt det med full diskkryptering, men det krev at du installerer vanleg Ubuntu med alternativ cd og legg til pakkar for å få grensesnittet til UNR med meir. Eg har valt å ikkje gjere det, fordi det per no er fleire problem.

Etter å ha brukt maskina litt oppdaga eg at maskina var vel stille. Det viser seg at ei oppdetering av kjernen i Linux gjer at lydkortet ikkje fungerer. Dette har eg funne løysing på heilt tilbake til tidspunktet for då 9.04-versjonen vart slept. Problemet eksisterer likevel framleis. I tillegg fekk eg ikkje blåtannprogramvara til å finne musa. Alt såg ut til å fungere, men musa dukka ikkje opp. Eg ønskjer ikkje å køyre spesialskript kvar gong kjernen blir oppdatert, og vel å vente til Ubuntu Netbook Remix med Long Time Support (LTS) og vonar alt er løyst.

Berbart utstyr utgjer ein risiko, spesielt i ferietida

Acer Aspire One. Bilete henta frå http://www.acer.no/ Det siste året har det vorte selt mange rimelege mini-berbare med Asus og Acer i leiinga. Ordinære berbare har også vorte rimlegare og kraftigare. Ein ønskjer berbart utstyr framfor stasjonere maskiner, med mindre ein har spesielle behov. I dag vil ein ha fridomen til å sitje kor som helst og vere kopla til internett når som helst. Med fridomen følgjer også ulemper og eit ansvar for å sikre at dine sensitive data, som passord på ulike nettstadar, bilete, e-post og dokument kjem på avvegar. Det er berre å tenkje seg litt om, så hugsar du sikkert personar som har hatt uheldige episodar. Ting har ein tendens til å spreie seg i dag som “eld i turt gras” i dag. Still deg spørsmålet:

Har eg noko på min berbare som eg vil at andre ikkje skal få tak i?
Er spørsmålet Ja, bør du lese vidare.

NA0388Før, når stasjonere maskiner var mest populære, stod desse i huset som du låste huset når du tok deg ein tur. Skulle nokon ha tak i dine data, måtte dei fysisk bryte seg gjennom ei sperre. Berbart utstyr blir teke ut av denne sikringa. Felles for produsentane av berbart utstyr er at dei ikkje tilbyr at dine data skal sikrast mot denne risikoen. Maskiner blir levert med operativsystem og oppsett som gjer at dine data er tilgjengeleg for den som får tak i maskina di. Sjølv med passord på kontoen og kontooppsett som privat i Windows er dine data ikkje sikra.

No vil dei som har kjennskap til Windows Vista hevde at Vista vert levert med eit slikt verktøy. Ja, versjonane Vista Business og Vista Ultimate har eit slikt verktøy: BitLocker. Problemet er at dei maskinene vi som privatpersonar kjøper vanlegvis har Vista Basic eller Vista Home Premium som ikkje har BitLocker. Windows XP, som blir levert på dei aller fleste mini-berbare, har heller ikkje slik funksjonalitet.

Verksemder og offentlege etatar krypterer heile disken for å sikre seg mot at data kjem i feil hender. Det same bør du også gjere og det er ikkje farleg eller vanskeleg. Einaste forutsetninga er at du tek backup av alle dine data før du startar, dersom uhellet skulle vere ute. Med så mange gode tilbod på eksterne platelager, er det inga orsaking å ikkje ta backup. Med systemkryptering blir heile disken kryptert og ikkje separate filer. Det er ikkje mogleg å lese innhaldet på disken utan å ha passordet eller kodesetningen. Den som prøver å undersøke disken, vil sjå han fyllt med tilfeldige data.

Truecrypt

truecryptEg har tidlegare teke for eit verktøy i eit innlegg her på bloggen. Eg har valt å gå over til Truecrypt som, sidan februar 2008, har vorte utvida til å omfatte full systemkryptering. Truecrypt hadde frå før moglegheit til å generere virtuelle diskfiler, kryptere minnepennar, minnekort, eksterne platelager og andre deler av disken som ikkje er systempartisjonar. Kort og godt eit komplett, gratis verktøy for å sikre data på ein enkel måte. Truecrypt er også optimalisert til å dra nytte av dagens prosessorar med 2 eller fleire kjerner. Du vil ikkje merke nokon vesentleg hastigheitsreduksjon.

Før du byrjar med systemkrypteringa bør du hugse:

 1. Har du laga gjenopprettingscd/-dvdane til maskina?

  Mange maskiner blir levert med verktøy for å lage gjenopprettingscd/-dvdar. Alltid opprett desse CD/DVDane slik at du kan gjenopprette maskina til fabrikkstandard når du skal selje ho eller om Windows får ein skikkeleg vondsinna infeksjon av virus eller anna dritt.
 2. Backup av dine data for sikkerheits skuld.Tøffe gutar tek ikkje backup, tøffe gutar gret mykje. Ta backup av data med jamne mellomrom!
 3. Ein CD-R med mindre du legg inn eit mellomrom og /n i snarvegen til Truecrypt.Det siste gjerast dersom du skal kryptere system på ein berbar eller mini-berbar uten CD/DVD/BlueRay-brennar. Årsaka er at Truecrypt prøver å vere idiotsikker ved å krevje at du lagar ein rednings-cd, som Truecrypt verifiserer, slik at du kan få tilgang til dine data dersom seinare eit virus rotar til oppstartsdelen av disken. Denne idiotsikringa kan vere litt tungvinn. Ein måte å sikre at fila ikkje blir liggande på ein kryptert disk, fanga til evig tid, er at du legg fila på ein minnepinne eller ekstern disk. Ein rednings-cd kan seinare lagast av fila på ein anna pc. Berre pass på å ikkje mikse saman filer. Ei redningsfil/-cd er IKKJE universell, men spesifik for kvar pc som du krypterer disken på.
 4. Tenkt ut ein god kodesetning.

  Det er betre med ein god kodesetning, som er lett å hugse, enn eit langt intetsigande passord. Eksempel er setningen for å hugse tonane på strengene til ein 6-strengs gitar: “En Annen Dag Gikk Han Ensom” Bruk store og små bokstavar samt tal. Unngå norske bokstavar som æøåÆØÅ og andre teikn. Tastaturoppsettet er ikkje det same i først oppstartsfasen til maskina som i Windows.

meny Når 1-4 er klart, kan du setje i gong og velje menyen System > Encrypt System Partition/Drive og følgj instruksjonane. Etter at maskina har gjennomført ein del steg inklusive restart og Truecrypt har funne at alt fungerer som det skal, vil du kome inn att i Windows og kryptering av disken startar. Du kan arbeide med maskina medan dette pågår.

Ubuntu linux

Har starta å sjå nærare på om Linux kan erstatta det meste av det eg gjer under Windows. Eg har i helga fått installert Ubuntu 8.04 LTS på ein Compaq NX8220. Ikkje noko sprek maskin etter dagens målestokk med Pentium M-prosessor og 1 GB minne. Eg har testa Windows Vista på ho vel eitt år og det har ikkje vore noko å skrive heim om.

Eg valde å bruke den alternative versjon av Ubuntu sidan den inneheld fullstendig diskkryptering. Du misser den fine live-cd-funksjonaliteten til den offisielle. Med den kan du teste ut Ubuntu før du installerer. Eg kjenner Ubuntu, så for meg er det like greitt å bruke ein teksteleg installering som noko anna. Einaste problemet eg støytte på var at eg måtte legge til vga=771 som ekstra oppstartsparameter for å sjå teksten. Dette stod i hjelpa ved oppstart. Nokre få enkle val, ein god kodesetning og systemet gjorde resten.

Sidan Ubuntu berre kjem på ein CD, og ikkje DVD som mange andre distribusjonar, bør du før du gjer noko anna køyre ei oppdatering via menyen System – Administrasjon – Oppdatering. Du får ned komplett oversikt over alle pakkar som er tilgjengeleg slik at det blir lettare å installere komplett språkpakke via System – Administrasjon – Oppdatering. Utan å få på plass fullstendig sett med språkpakkar til ulike deler og program, vil du oppleve at det går litt på engelsk og norsk, som det heiter i songen.

Trådlaust nett, internett og e-post konfigurert, fotoredigering, kontorpakke, videoredigering og grafiske verktøy er på plass. Kort sagt Ubuntu har tilnærma alt. Det einaste eg manglar er eit godt alternativ til WebSite Watcher. Eg er ikkje heilt sikker på om Ubuntu kan tilby same funksjonaliteten her. Men som ein totalpakke er Ubuntu «absolutt fabelaktig»

Gratis sikring av berbar

Berbare maskiner er rimelege og populære. Ein dreg dei med seg over alt. Risikoen for å miste ho eller at ho blir stolen er vesentleg høgare enn for ei stasjoner maskin. Med tap av maskin følgjer tap av data. Er du som dei fleste, vil dine data vere opne og tilgjengelege for dei som startar maskina. Sjølv med passord på kontoen og konto oppsett som privat i Windows er data ikkje låst mot dei rette verktøya.

Verksemder og offentlege etatar betalar for programvare som krypterer heile disken. Data er sikra sjølv om maskina går tapt. Den som prøver å undersøke disken vil sjå han som uformatert og fyllt med tilfeldige data. Som dei fleste har ikkje eg lyst til å betale meir enn det som er nødvendig og har funne fram til ei løysing som er gratis for privat og for verksemder:

CompuSec

Før du installerer bør du passe på nokre ting:

 1. Du MÅ ha administrative rettar til systemet. (Vanlegvis køyrer dei fleste Windows frå ein konto med administrative rettar.)
 2. Køyr ein disksjekk slik at du får retta evt. diskfeil.
 3. Slå av anti-virus i BIOS (Vanlegvis er dette avslått.)
 4. Slå av anti-virusprogramvara i Windows før du installerer.
 5. Ikkje køyr anna programvare når du installerer.
Programmet er fullpakka av funksjonar, men du treng ikkje installere meir enn:
 • Pre-boot authentification
 • Hard disk encryption

Dersom du har fleire maskiner, kan du bruke dei same krypteringsnøklane på alle maskinene. Ein krypteringsnøkkel er ikkje det same som passord. Du kan ha forskjellige passord for kvar maskin. Passorda fungerer som ein sjekk på at du har lov å bruke krypteringsnøkkelen. Installer CompuSec på den eine maskina og ta vare på fila securityinfo.dat. Under installasjon på maskin nummer 2, 3 osv passar du på importere «Hard disk key». «Diskette key» og «Removable media key» frå den første securityinfo.dat. Fordelen er då at du kan kryptere eksterne diskar med den same nøkkelen slik at du kan sikre desse og flytte dei mellom maskinene. Berre pass på å ta vare på alle securityinfo.dat-filene. Dei treng du når du skal fjerne diskkrypteringa.

Eg har brukt programmet sidan versjon 4.16 SP3 og det har aldri vore problem med heng, kræsj eller systemhavari.