Category Archives: Friluftsliv

Tur: Dalen til Skagasete

Skagasete er ein støl på 589 moh på Hermansverk. Du kan skimte sæl/hytter mot himmelen frå Njøs og frametter Gjerde og Moene. For å kome opp på Skagasete eksisterer det minst 3 alternativ. Den vanlegaste turen er å starte på Kvålen og gå via Haoahaug. Eit lengre alternativt er å følgje traktorvegen til Skagasete. Eit tredje alternativ er å starte på toppen av Dalenfeltet og tene nokre høgdemeter. Etter 3/4 km på sti gjennom skog vil du kome ut på stien som kjem opp frå Haoahaug like før Baukasaingjedn. Du treng ikkje å gå ned på Haohaug.

På turen passerer du gamle kvilesel/kvilehytter, løer på attgrodde teigar, nyrydda teigar, kraftliner og forbi gamle almar. Seinvåres og på seinsommaren kan du møte sauer. Dei er van med at eigarane kjem med noko til dei, så det kan verte litt styr når lam og sauer kjem deg brekande i møte. Om sommaren kan det gå kyr eller hestar ved stien. Dei er meir beskjedne og bryr seg lite om at du kjem pesande forbi.

Turen er eit godt alternativ for dei som synes at Bjørgahaug blir litt for bratt og luftig eller for dei som ønskjer at turen skal ta litt lenger tid. Her er det ingen stupbratte berg du må gå langs og turen har noko svakare stigning. Bjørgahaug ligg på ca 300 moh med 240 høgdemeter å gå. Skagasete ligg på 589 moh og frå Dalen skal du opp ca 400 høgdemeter. Dei skal fordelast over ein dobbel så lang tur, men eg skal lova deg at du vil få sveitte. Du bør rekne med 45 min til timen, som er vel dobbel tid av turen til Bjørgahaug. Frå Skagasete kan du halde fram vidare til Lusaskard på 1000 moh eller du kan gå mot Hottadalen.

Turen er delt i to deler:

  1. Dalen til Haoahaug (om du vil gå ned til utsikta før du gå vidare)
  2. Baukasaingjedn til Skagasete

Tur: Fadnastølen etter traktorvegen

Fadnastølen er den heimste stølen på austsida av Njøsadalen. Det er fleire måtar å kome dit som gir deg gode moglegheiter til å variere turane dine. Den vanlegaste turen til Fadnastølen er stien over Åsen. Eit lengre alternativ er å starte på Njøs og gå langs Seljeskredfjellet og Bjørnshovden.

I nærleiken av tusenårsskiftet vart det oppretta ein traktorveg til Fadnastølen. Du følgjer traktorvegen inn Njøsadalen i ca 1 km like forbi Pyttane og Bøllamannbrui. 40 meter etter Bøllamannbrui tek du til høgre inn på traktorvegen til Fadnastølen. Vegen kryssar stien frå Vetlagjerdet til Fadnastølen like under Åsen og held fram mot fjellet der han slynger seg opp forbi beiteteigar. Den øverste teigen heiter Fleken. Følgjer du vegen til endes, kjem du ut på austre del av Fadnastølen. For å koma opp til den øvre delen med litt utsikt, held du fram nordover langs bekken, før du kryssar han ved det øverste hytta/sælet. Skal du opp Kvannskar til Bergsete eller Havrane, kryssar du ikkje bekken, men held fram nordover, langs bekken, til du tek av i retning fjellet.

I bileteserien min har eg fokusert på korleis du enklast kan kome til turpostkassen til Syril plassert ved Tunga, på nedre del av vestre Fadnastølen. Eit par hundre meter før traktorvegen sluttar, i ein slak høgresving, ca 50 meter etter øvre grinda inn til teigen Fleken, tek du av og følgjer ein sti gjennom skogen. Du må krysse ein bekk ca 50 meter frå vegen. Er vassføringa stor, kan det vere lurt å gå tilbake og følgje vegen litt lenger før du går inn på austre del av Fadnastølen, ved dei første hyttene/sæla, og kryssar der. Du vil kome inn att på stien før neste bekk.

Kan du passere den første bekken, fører stien deg vidare til bekken som kjem frå Gamlestølen, området under kraftlina, lenger framme, og kløyver Fadnastølen. Om våren kan vassføringa verta i mesta laget. Du kjem lettare over om du går nordover til den øvre delen av Fadnastølen og krysse like ved den øverste hytta/sælet. Kjem du deg over bekken her nede, har du att 50 meter til Tunga og turpostkassen.

For å koma opp på øvre Fadnastølen, frå Tunga, går du nordover gjennom ein ørliten granskog, over marka opp til sælet/hytta øverst på Fadnastølen. Her får du den beste utsikta. Held du fram 50 meter forbi hytta, vil du sjå stauren med skilt som peikar mot Tuftahaug.

Tur: Dalen til Haoahaug

Om du synes turen frå Kvålen til Haoahaug blir i tyngste laget, kan du vinne nokre høgdemeter med å køyre til topps på Dalenfeltet. Med 800 meter lengde og 140 høgdemeter blir turen 100 meter lengre, men du sparer rundt 40 høgdemeter.

Like ved det øverste huset på Dalenfeltet finn du ei grind som indikerer starten på stien. Første delen av turen går du opp- og  vestover, i retning frå Haoahaug. Etter 1/3 av turen kryssar du kraftlina og snur i retning av Haoahaug. Du går gjennom skog. Utsikta er sterkt begrensa i høve turen frå Kvålen til Haoahaug, men du kan få nokre glimt av bygd og fjor i løpet av den første delen. Stien splittar seg like over Haoahaug. Ein sti går rett fram, medan den du skal følgje skråar ut til høgre. Etter litt går du mellom eit par granlegger med eit nedtrakka gjerde og kjem ut på stien opp frå Kvålen. Følg stien ca 40 meter nedover og du er på Haoahaug.

Turane til Haoahaug passar fint saman som ein rundtur. Start og slutt vil ikkje vere langt frå kvarandre.

Tur: Kvålen til Haoahaug

Dette er ein kort tur med start på Kvålen opp til Haoahaug. 700 meter med 180 høgdemeter får likevel sveitten fram. Du vil gå forbi eit par gamle uteløer. Hatlekvila har i løpet av dei siste åra dotte i hop. Turen utgjer første 1/3-del av stien til Skagasete.

Etter hogsten i 2017 har turen vorte ein anna. Før gjekk ein gjennom eit velvokse granfelt som gav skygge frå ei nådelaus somarsol, men inga utsikt. No er alt borte og du kan når som helst snu deg til utsikt over Kvålen, Moene og Njøs mot Sognefjorden.

Tur: Hest via Kvinnedalen og Vassvarden til Hella

Hest til Hella 0Om du er lei av å gå frå Hest, nordover til Midteggi og sørspissen av Stav, for å gå ned Troeggi til Vassvarden, kan turen ned i Kvinnedalen og opp på Vassvarden vere eit alternativ. Turen passar best på seinsommaren, seint i august, september eller i oktober. Snøen er smelta og vassføringa er mindre. Det vert enklare å ta seg tørrskodd over elva Kvinna.

Bilete til høgre viser Hest litt til høgre av midten på bilete. I midten av bilete ser ein ned i Kvinnedalen. Frå toppen og varden går du i sørleg retning og svingar vestover, ned i Kvinnedalen. Turen ned er oversiktleg og grei. Med godt ver har du heile tida oversikt over kor Vassvarden er. Du skal sikte deg inn mot ei lite stykke nordom varden. På vegen ned frå foten til toppen av Hest passerer du i nærleiken av Soleihaugen på veg ned mot Gamlestølen. Ver merksam på at det er eit sæl på vestsida av Kvinnedalen. Det er Nyanstøl. Dit skal du ikkje, med mindre du har lyst til å tape og vinne att 100 ekstra høgdemeter.

I dag er Gamlestølen berre ein plass, eit litt større og flatare område, nede i Kvinnedalen. Tittar du på bilete over vil du sjå ei naturleg «line» i terrenget som peikar inn i dalen. Føl du lina, tek ho deg ned til området ved Gamlestølen (midt i bilete), der du skal krysse elva Kvinna. Ved lite vassføring er det enkelt å finne steinar å stige på, for å kome over. Ved høgare vassføring, må du leite litt etter den beste plassen å krysse.

Etter kryssinga av elva er det berre å jobbe seg opp lia til Vassvarden. Du må hente inn vel 200 høgdemeter før du er oppe. Turen er totalt sett ein grei tur å ta ein gong. Du får i det minste litt merksemd frå sauene i området. Men om du verdset ei naturoppleving, får du mykje meir att for å ta turen frå Hest, nordover til Midteggi og sørspissen av Stav, for å gå ned Troeggi til Vassvarden.

Eg har ikkje gått turen med kamera og teke bilete. GPS-spora i bileta frå Google Earth saman med bilete eg tok frå Vassvarden mot Hest, gir eit godt innblikk i korleis terrenget og eit inntrykk av turen.

Tur: Okslahaugane

Stokksete til Okslahaugane 043Frå skiltet og turposten til Syril på Stokksete held du fram nordover og kjem deg opp til den skarpe svingen under Kallbakk. Her skal du ned i Aoreveitane. Det er ikkje merka sti å gå etter Når du står nede i Aoreveitane, siktar du mellom tredje og fjerde haugen aust for Fagreggi. Du skal skimte eit berg der oppe som du skal opp på. Hald retninga mot den fjerde haugen aust for Fagreggi. Oppgangen startar like under den.

Først bekken er grei å oppdage og krysse. Småskogen tettar seg til, men gå rundt på vest/venstre sida før du held fram mot den fjerde haugen. Neste bekk skal kryssast akkurat der den svingar frå nord til aust. Går du feil og kjem for langt aust, følgjer du berre bekken vestover til han kjem ned frå nord. I svingen vil det vere eit dyrerekkje som du skal følgje opp gjennom skogen. Halvveges oppi må du ut på myr og jobbe deg opp til berga eg nemnde. Etterkvart vil skogen minske og bli borte slik at du nyte utsikta.

Oppe på nedre Okslahaugane ser du Kjeringafjell, Kjeringastein og Sevi samt inn mot Skuledalen. Sikte deg inn mot Kjeringasteinen, som står oppi fjellet bak Fagreggi, og gå mot den i forholdsvis slake området. Når det byrjar å stige godt igjen, kan du finne eit berg å raste på og nyte niste, utsikt og friskt smeltevatn.

Turen er delt i to:

  1. Stokksete etter skiløype
  2. Stokksete til Okslahaugane

Bileta er teke med eit action-kamera.

Tur: Stokksete etter skiløypa

Stokksete etter skiloype 032Turen til Stokksete på 605 moh kan du nå frå fleire stadar:

Du startar på Kleppa og følgjer sti opp slalombakken til Øvstestølen. Frå Øvststølen følgjer du skiløypa fram til Damefall og oppover. Har du gått på ski er terrenget kjent, om ikkje så jamnt og hardt som om vinteren.Frå Øvstestølen og opp til Stokksete er det mykje myr og har du ikkje vasstett fottøy blir du våt.

Du treng ikkje gå tilbake same vegen. Stokksete har flerie alternativ ruter tilbake til parkeringsplassen på Kleppa. Følg sommarstien over vassveitene til Henja eller gå ned til Raumålsgrinda og tilbake til Jakt og Fiskelaget si hytte.

Bileta er teke med eit action-kamera.